ตัวอย่างการปริวรรต

เลือกที่หมวดหมู่หรือคลิกที่ชื่อเรื่อง


วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

พระสูตรสำคัญหมวดปรัชญาปารมิตาของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นอรรถาธิบายถึงหลักศูนยตา
ชมภาพ

มหาสังฆิกะปราติโมกษ์

สิกขาบทของภิกษุนิกายมหาสังฆิกะ ที่แสดงกันในที่ประชุมสงฆ์ ทุกระยะครึ่งเดือน
ชมภาพ

พุทธจริต

(เฉพาะสรรคะ ที่ ๑ ภควัตประสูติ)พุทธจริตเป็นกวีนิพนธ์และเป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มหากวีอัศวโฆษได้รจนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ
ชมภาพ

ลลิตวิสตระ

(เฉพาะอัธยายที่ ๒๖ ธรรมจักรประวรรตนปริวรรต)ลลิตวิสตระเป็นคัมภีร์ของนิกายสรวาสติวาทและคัมภีร์สำคัญในฝ่ายมหายาน ว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ
ชมภาพ

มหาภารตะ

(เฉพาะบรรพที่ ๖ ภีษมบรรพ อัธยายที่ ๒๓-๒๖[บรรพย่อยภควัทคีตา] )มหาภารตะวรรณคดีขนาดใหญ่ ยังถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของศาสนาฮินดูด้วย ว่าด้วยเรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ
ชมภาพ

รามายณะ

(เฉพาะ พาลกาณฑ์ สรรคะ ที่ ๑-๓) รามายณะเป็นวรรณคดีขนาดใหญ่ ว่าด้วยการทำศึกสงครามระหว่างฝ่าย พระราม กับ ฝ่าย ทศกัณฐ์ รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบครั้งแรกโดยฤๅษีวาลมีกิ ที่มีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชมภาพ

ฤคเวท

(เฉพาะมัณฑละที่ ๑ สูกตะที่ ๑-๓๐) ฤคเวทเป็นคัมภีร์เล่มแรกในคัมภีร์พระเวท แต่งขึ้นเมื่อราว 3000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นตำราทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ชมภาพ

This is, the work of King Mongkut's University of Technology Thonburi by Thanakrit Promsiri.

An open source software program codes is allowed according to Creative Commons License Attribution 4.0 – Non Commercial - Share Alike. Base on learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha