มหาภารตะ

มหาภารตะวรรณคดีขนาดใหญ่ ยังถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของศาสนาฮินดู
มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ
และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัสตินาปุระ
จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร
( ตัวอย่างปริวรรต แสดงเฉพาะบรรพที่ ๖ ภีษมบรรพ อัธยายที่ ๒๓-๒๖[บรรพย่อยภควัทคีตา] )

เลือกชนิดตัวอักษรที่จะทำการเปรียบเทียบ

คลิกที่คำจะทำเครื่องหมายเน้นสี เพื่อทำการเปรียบเทียบ


       

เทวนาครี

 1. ||६ महाभारते भीष्मपर्वम् ||
 2. भगवद्गीतापर्व
 3. .................................
 4. २३
 5. धृतराष्ट्र उवाच||
 6. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः |
 7. मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ||१||
 8. सञ्जय उवाच||
 9. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा |
 10. आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ||२||
 11. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् |
 12. व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ||३||
 13. अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि |
 14. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ||४||
 15. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् |
 16. पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ||५||
 17. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् |
 18. सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ||६||
 19. अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम |
 20. नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ||७||
 21. भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः |
 22. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव ||८||
 23. अन्ये बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः |
 24. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ||९||
 25. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् |
 26. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ||१०||
 27. अयनेषु सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः |
 28. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ||११||
 29. तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः |
 30. सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ||१२||
 31. ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः |
 32. सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलोऽभवत् ||१३||
 33. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ |
 34. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ||१४||
 35. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः |
 36. पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ||१५||
 37. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः |
 38. नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ||१६||
 39. काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी महारथः |
 40. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ||१७||
 41. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते |
 42. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ||१८||
 43. घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् |
 44. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ||१९||
 45. अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः |
 46. प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ||२०||
 47. हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते |
 48. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ||२१||
 49. यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् |
 50. कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ||२२||
 51. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः |
 52. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ||२३||
 53. एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत |
 54. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ||२४||
 55. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् |
 56. उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ||२५||
 57. तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान् |
 58. आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ||२६||
 59. श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि |
 60. तान्समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ||२७||
 61. कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् |
 62. दृष्ट्वेमान्स्वजनान्कृष्ण युयुत्सून्समवस्थितान् ||२८||
 63. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं परिशुष्यति |
 64. वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ||२९||
 65. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते |
 66. शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः ||३०||
 67. निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव |
 68. श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ||३१||
 69. काङ्क्षे विजयं कृष्ण राज्यं सुखानि |
 70. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ||३२||
 71. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि |
 72. इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि ||३३||
 73. आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव पितामहाः |
 74. मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ||३४||
 75. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन |
 76. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ||३५||
 77. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन |
 78. पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ||३६||
 79. तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्सबान्धवान् |
 80. स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ||३७||
 81. यद्यप्येते पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः |
 82. कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे पातकम् ||३८||
 83. कथं ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् |
 84. कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ||३९||
 85. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः |
 86. धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ||४०||
 87. अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः |
 88. स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ||४१||
 89. सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य |
 90. पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ||४२||
 91. दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः |
 92. उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ||४३||
 93. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन |
 94. नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ||४४||
 95. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् |
 96. यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ||४५||
 97. यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः |
 98. धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ||४६||
 99. एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् |
 100. विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ||४७||
 101. २४
 102. सञ्जय उवाच||
 103. तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् |
 104. विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ||१||
 105. श्रीभगवानुवाच||
 106. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् |
 107. अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ||२||
 108. क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते |
 109. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ||३||
 110. अर्जुन उवाच||
 111. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं मधुसूदन |
 112. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ||४||
 113. गुरूनहत्वा हि महानुभावा; ञ्श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके |
 114. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव; भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ||५||
 115. चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो; यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः |
 116. यानेव हत्वा जिजीविषाम; स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ||६||
 117. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः; पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः |
 118. यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे; शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ||७||
 119. हि प्रपश्यामि ममापनुद्या; द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् |
 120. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं; राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ||८||
 121. सञ्जय उवाच||
 122. एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप |
 123. योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ||९||
 124. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत |
 125. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ||१०||
 126. श्रीभगवानुवाच||
 127. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे |
 128. गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ||११||
 129. त्वेवाहं जातु नासं त्वं नेमे जनाधिपाः |
 130. चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ||१२||
 131. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा |
 132. तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यति ||१३||
 133. मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः |
 134. आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ||१४||
 135. यं हि व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ |
 136. समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ||१५||
 137. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः |
 138. उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ||१६||
 139. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् |
 140. विनाशमव्ययस्यास्य कश्चित्कर्तुमर्हति ||१७||
 141. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः |
 142. अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ||१८||
 143. एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् |
 144. उभौ तौ विजानीतो नायं हन्ति हन्यते ||१९||
 145. जायते म्रियते वा कदा चि; न्नायं भूत्वा भविता वा भूयः |
 146. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो; हन्यते हन्यमाने शरीरे ||२०||
 147. वेदाविनाशिनं नित्यं एनमजमव्ययम् |
 148. कथं पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ||२१||
 149. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय; नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि |
 150. तथा शरीराणि विहाय जीर्णा; न्यन्यानि संयाति नवानि देही ||२२||
 151. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः |
 152. चैनं क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुतः ||२३||
 153. अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव |
 154. नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ||२४||
 155. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते |
 156. तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ||२५||
 157. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् |
 158. तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ||२६||
 159. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य |
 160. तस्मादपरिहार्येऽर्थे त्वं शोचितुमर्हसि ||२७||
 161. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत |
 162. अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ||२८||
 163. आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन; माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः |
 164. आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति; श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित् ||२९||
 165. देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत |
 166. तस्मात्सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुमर्हसि ||३०||
 167. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य विकम्पितुमर्हसि |
 168. धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य विद्यते ||३१||
 169. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् |
 170. सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ||३२||
 171. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं करिष्यसि |
 172. ततः स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापमवाप्स्यसि ||३३||
 173. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् |
 174. सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ||३४||
 175. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः |
 176. येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ||३५||
 177. अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः |
 178. निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ||३६||
 179. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् |
 180. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ||३७||
 181. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ |
 182. ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ||३८||
 183. एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु |
 184. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ||३९||
 185. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो विद्यते |
 186. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ||४०||
 187. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन |
 188. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ||४१||
 189. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः |
 190. वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ||४२||
 191. कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् |
 192. क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ||४३||
 193. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् |
 194. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ विधीयते ||४४||
 195. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन |
 196. निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ||४५||
 197. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके |
 198. तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ||४६||
 199. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |
 200. मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ||४७||
 201. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय |
 202. सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ||४८||
 203. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय |
 204. बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ||४९||
 205. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते |
 206. तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ||५०||
 207. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः |
 208. जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ||५१||
 209. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति |
 210. तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य ||५२||
 211. श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला |
 212. समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ||५३||
 213. अर्जुन उवाच||
 214. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव |
 215. स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ||५४||
 216. श्रीभगवानुवाच||
 217. प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् |
 218. आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ||५५||
 219. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः |
 220. वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ||५६||
 221. यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् |
 222. नाभिनन्दति द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||५७||
 223. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः |
 224. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||५८||
 225. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः |
 226. रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ||५९||
 227. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः |
 228. इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ||६०||
 229. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः |
 230. वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||६१||
 231. ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते |
 232. सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ||६२||
 233. क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः |
 234. स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ||६३||
 235. रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् |
 236. आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ||६४||
 237. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते |
 238. प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ||६५||
 239. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चायुक्तस्य भावना |
 240. चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ||६६||
 241. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते |
 242. तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ||६७||
 243. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः |
 244. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||६८||
 245. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी |
 246. यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ||६९||
 247. आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं; समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् |
 248. तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे; शान्तिमाप्नोति कामकामी ||७०||
 249. विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः |
 250. निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति ||७१||
 251. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति |
 252. स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ||७२||
 253. २५
 254. अर्जुन उवाच||
 255. ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन |
 256. तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ||१||
 257. व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे |
 258. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ||२||
 259. श्रीभगवानुवाच||
 260. लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ |
 261. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ||३||
 262. कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते |
 263. संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ||४||
 264. हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् |
 265. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ||५||
 266. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् |
 267. इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते ||६||
 268. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन |
 269. कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः विशिष्यते ||७||
 270. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः |
 271. शरीरयात्रापि ते प्रसिध्येदकर्मणः ||८||
 272. यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः |
 273. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ||९||
 274. सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः |
 275. अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ||१०||
 276. देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः |
 277. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ||११||
 278. इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः |
 279. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ||१२||
 280. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः |
 281. भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ||१३||
 282. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः |
 283. यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ||१४||
 284. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् |
 285. तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ||१५||
 286. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः |
 287. अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति ||१६||
 288. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः |
 289. आत्मन्येव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं विद्यते ||१७||
 290. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन |
 291. चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ||१८||
 292. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर |
 293. असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ||१९||
 294. कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः |
 295. लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ||२०||
 296. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः |
 297. यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ||२१||
 298. मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन |
 299. नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव कर्मणि ||२२||
 300. यदि ह्यहं वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः |
 301. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ||२३||
 302. उत्सीदेयुरिमे लोका कुर्यां कर्म चेदहम् |
 303. सङ्करस्य कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ||२४||
 304. सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत |
 305. कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ||२५||
 306. बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् |
 307. जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ||२६||
 308. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः |
 309. अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ||२७||
 310. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः |
 311. गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सज्जते ||२८||
 312. प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु |
 313. तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ||२९||
 314. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा |
 315. निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ||३०||
 316. ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः |
 317. श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ||३१||
 318. ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् |
 319. सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ||३२||
 320. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि |
 321. प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ||३३||
 322. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ |
 323. तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ||३४||
 324. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् |
 325. स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ||३५||
 326. अर्जुन उवाच||
 327. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः |
 328. अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ||३६||
 329. श्रीभगवानुवाच||
 330. काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः |
 331. महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ||३७||
 332. धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन |
 333. यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ||३८||
 334. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा |
 335. कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन ||३९||
 336. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते |
 337. एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ||४०||
 338. तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ |
 339. पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ||४१||
 340. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः |
 341. मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ||४२||
 342. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना |
 343. जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ||४३||

ไทย-ทั่วไป(แบบปรับรูป)

 1. ๚๖ มะหาภาระเต ภีษมะปรรวัม
 2. ภะคะวัทคีตาปรรวะ
 3. .................................
 4. ๒๓
 5. ธฤตะราษฏระ อุวาจะ๚
 6. ธรรมักเษเตร กุรุกเษเตร สะมะเวตา ยุยุตสะวะห์
 7. มามะกาห์ ปาณฑะวาศไจวะ กิมะกุรวะตะ สัญชะยะ ๚๑๚
 8. สัญชะยะ อุวาจะ๚
 9. ทฤษฏวา ตุ ปาณฑะวานีกัม วยูฒัม ทุรโยธะนัสตะทา
 10. อาจารยะมุปะสังคัมยะ ราชา วะจะนะมะพระวีต ๚๒๚
 11. ปัศไยตาม ปาณฑุปุตราณามาจารยะ มะหะตีม จะมูม
 12. วยูฒาม ทรุปะทะปุเตรณะ ตะวะ ศิษเยณะ ธีมะตา ๚๓๚
 13. อะตระ ศูรา มะเหษวาสา ภีมารชุนะสะมา ยุธิ
 14. ยุยุธาโน วิราฏัศจะ ทรุปะทัศจะ มะหาระถะห์ ๚๔๚
 15. ธฤษฏะเกตุศเจกิตานะห์ กาศิราชัศจะ วีรยะวาน
 16. ปุรุชิตกุนติโภชัศจะ ไศพยัศจะ นะระปุงคะวะห์ ๚๕๚
 17. ยุธามันยุศจะ วิกรานตะ อุตตะเมาชาศจะ วีรยะวาน
 18. เสาภะโทร เทราปะเทยาศจะ สรรวะ เอวะ มะหาระถาห์ ๚๖๚
 19. อัสมากัม ตุ วิศิษฏา เย ตานนิโพธะ ทวิโชตตะมะ
 20. นายะกา มะมะ ไสนยัสยะ สัญชญารถัม ตานพระวีมิ เต ๚๗๚
 21. ภะวานภีษมัศจะ กรรณัศจะ กฤปัศจะ สะมิติญชะยะห์
 22. อัศวัตถามา วิกรรณัศจะ เสามะทัตติสตะไถวะ จะ ๚๘๚
 23. อันเย จะ พะหะวะห์ ศูรา มะทรรเถ ตยักตะชีวิตาห์
 24. นานาศัสตระประหะระณาห์ สรรเว ยุทธะวิศาระทาห์ ๚๙๚
 25. อะปรรยาปตัม ตะทัสมากัม พะลัม ภีษมาภิรักษิตัม
 26. ปรรยาปตัม ตวิทะเมเตษาม พะลัม ภีมาภิรักษิตัม ๚๑๐๚
 27. อะยะเนษุ จะ สรรเวษุ ยะถาภาคะมะวัสถิตาห์
 28. ภีษมะเมวาภิรักษันตุ ภะวันตะห์ สรรวะ เอวะ หิ ๚๑๑๚
 29. ตัสยะ สัญชะนะยันหรรษัม กุรุวฤทธะห์ ปิตามะหะห์
 30. สิมหะนาทัม วินัทโยจไจห์ ศังขัม ทัธเมา ประตาปะวาน ๚๑๒๚
 31. ตะตะห์ ศังขาศจะ เภรยัศจะ ปะณะวานะกะโคมุขาห์
 32. สะหะไสวาภยะหันยันตะ สะ ศัพทัสตุมุโล'ภะวัต ๚๑๓๚
 33. ตะตะห์ ศเวไตรหะไยรยุกเต มะหะติ สยันทะเน สถิเตา
 34. มาธะวะห์ ปาณฑะวัศไจวะ ทิวเยา ศังเขา ประทัธมะตุห์ ๚๑๔๚
 35. ปาญจะชันยัม หฤษีเกโศ เทวะทัตตัม ธะนัญชะยะห์
 36. เปาณฑรัม ทัธเมา มะหาศังขัม ภีมะกรรมา วฤโกทะระห์ ๚๑๕๚
 37. อะนันตะวิชะยัม ราชา กุนตีปุโตร ยุธิษฐิระห์
 38. นะกุละห์ สะหะเทวัศจะ สุโฆษะมะณิปุษปะเกา ๚๑๖๚
 39. กาศยัศจะ ปะระเมษวาสะห์ ศิขัณฑี จะ มะหาระถะห์
 40. ธฤษฏัทยุมโน วิราฏัศจะ สาตยะกิศจาปะราชิตะห์ ๚๑๗๚
 41. ทรุปะโท เทราปะเทยาศจะ สรรวะศะห์ ปฤถิวีปะเต
 42. เสาภัทรัศจะ มะหาพาหุห์ ศังขานทัธมุห์ ปฤถักปฤถัก ๚๑๘๚
 43. สะ โฆโษ ธารตะราษฏราณาม หฤทะยานิ วยะทาระยัต
 44. นะภัศจะ ปฤถิวีม ไจวะ ตุมุโล วยะนุนาทะยัน ๚๑๙๚
 45. อะถะ วยะวัสถิตานทฤษฏวา ธารตะราษฏรานกะปิธวะชะห์
 46. ประวฤตเต ศัสตระสัมปาเต ธะนุรุทยัมยะ ปาณฑะวะห์ ๚๒๐๚
 47. หฤษีเกศัม ตะทา วากยะมิทะมาหะ มะหีปะเต
 48. เสนะโยรุภะโยรมัธเย ระถัม สถาปะยะ เม'จยุตะ ๚๒๑๚
 49. ยาวะเทตานนิรีกเษ'หัม โยทธุกามานะวัสถิตาน
 50. ไกรมะยา สะหะ โยทธะวยะมัสมินระณะสะมุทยะเม ๚๒๒๚
 51. โยตสยะมานานะเวกเษ'หัม ยะ เอเต'ตระ สะมาคะตาห์
 52. ธารตะราษฏรัสยะ ทุรพุทเธรยุทเธ ปริยะจิกีรษะวะห์ ๚๒๓๚
 53. เอวะมุกโต หฤษีเกโศ คุฑาเกเศนะ ภาระตะ
 54. เสนะโยรุภะโยรมัธเย สถาปะยิตวา ระโถตตะมัม ๚๒๔๚
 55. ภีษมะโทรณะประมุขะตะห์ สรรเวษาม จะ มะหีกษิตาม
 56. อุวาจะ ปารถะ ปัศไยตานสะมะเวตานกุรูนิติ ๚๒๕๚
 57. ตะตราปัศยัตสถิตานปารถะห์ ปิตṝนะถะ ปิตามะหาน
 58. อาจารยานมาตุลานภราตṝนปุตรานเปาตรานสะขีมสตะถา ๚๒๖๚
 59. ศวะศุรานสุหฤทัศไจวะ เสนะโยรุภะโยระปิ
 60. ตานสะมีกษยะ สะ เกานเตยะห์ สรรวานพันธูนะวัสถิตาน ๚๒๗๚
 61. กฤปะยา ปะระยาวิษโฏ วิษีทันนิทะมะพระวีต
 62. ทฤษฏเวมานสวะชะนานกฤษณะ ยุยุตสูนสะมะวัสถิตาน ๚๒๘๚
 63. สีทันติ มะมะ คาตราณิ มุขัม จะ ปะริศุษยะติ
 64. เวปะถุศจะ ศะรีเร เม โรมะหรรษัศจะ ชายะเต ๚๒๙๚
 65. คาณฑีวัม สรัมสะเต หัสตาตตวักไจวะ ปะริทหยะเต
 66. นะ จะ ศักโนมยะวัสถาตุม ภระมะตีวะ จะ เม มะนะห์ ๚๓๐๚
 67. นิมิตตานิ จะ ปัศยามิ วิปะรีตานิ เกศะวะ
 68. นะ จะ เศรโย'นุปัศยามิ หัตวา สวะชะนะมาหะเว ๚๓๑๚
 69. นะ กางกเษ วิชะยัม กฤษณะ นะ จะ ราชยัม สุขานิ จะ
 70. กิม โน ราชเยนะ โควินทะ กิม โภไครชีวิเตนะ วา ๚๓๒๚
 71. เยษามรรเถ กางกษิตัม โน ราชยัม โภคาห์ สุขานิ จะ
 72. ตะ อิเม'วัสถิตา ยุทเธ ปราณามสตยักตวา ธะนานิ จะ ๚๓๓๚
 73. อาจารยาห์ ปิตะระห์ ปุตราสตะไถวะ จะ ปิตามะหาห์
 74. มาตุลาห์ ศวะศุราห์ เปาตราห์ สยาลาห์ สัมพันธินัสตะถา ๚๓๔๚
 75. เอตานนะ หันตุมิจฉามิ ฆนะโต'ปิ มะธุสูทะนะ
 76. อะปิ ไตรโลกยะราชยัสยะ เหโตห์ กิม นุ มะหีกฤเต ๚๓๕๚
 77. นิหัตยะ ธารตะราษฏรานนะห์ กา ปรีติห์ สยาชชะนารทะนะ
 78. ปาปะเมวาศระเยทัสมานหัตไวตานาตะตายินะห์ ๚๓๖๚
 79. ตัสมานนารหา วะยัม หันตุม ธารตะราษฏรานสะพานธะวาน
 80. สวะชะนัม หิ กะถัม หัตวา สุขินะห์ สยามะ มาธะวะ ๚๓๗๚
 81. ยัทยัปเยเต นะ ปัศยันติ โลโภปะหะตะเจตะสะห์
 82. กุลักษะยะกฤตัม โทษัม มิตระโทรเห จะ ปาตะกัม ๚๓๘๚
 83. กะถัม นะ ชเญยะมัสมาภิห์ ปาปาทัสมานนิวรรติตุม
 84. กุลักษะยะกฤตัม โทษัม ประปัศยัทภิรชะนารทะนะ ๚๓๙๚
 85. กุลักษะเย ประณัศยันติ กุละธรรมาห์ สะนาตะนาห์
 86. ธรรเม นัษเฏ กุลัม กฤตสนะมะธรรโม'ภิภะวัตยุตะ ๚๔๐๚
 87. อะธรรมาภิภะวาตกฤษณะ ประทุษยันติ กุลัสตริยะห์
 88. สตรีษุ ทุษฏาสุ วารษเณยะ ชายะเต วรรณะสังกะระห์ ๚๔๑๚
 89. สังกะโร นะระกาไยวะ กุลัฆนานาม กุลัสยะ จะ
 90. ปะตันติ ปิตะโร หเยษาม ลุปตะปิณโฑทะกะกริยาห์ ๚๔๒๚
 91. โทไษเรไตห์ กุลัฆนานาม วรรณะสังกะระการะไกห์
 92. อุตสาทยันเต ชาติธรรมาห์ กุละธรรมาศจะ ศาศวะตาห์ ๚๔๓๚
 93. อุตสันนะกุละธรรมาณาม มะนุษยาณาม ชะนารทะนะ
 94. นะระเก นิยะตัม วาโส ภะวะตีตยะนุศุศรุมะ ๚๔๔๚
 95. อะโห พะตะ มะหัตปาปัม กรรตุม วยะวะสิตา วะยัม
 96. ยัทราชยะสุขะโลเภนะ หันตุม สวะชะนะมุทยะตาห์ ๚๔๕๚
 97. ยะทิ มามะประตีการะมะศัสตรัม ศัสตระปาณะยะห์
 98. ธารตะราษฏรา ระเณ หันยุสตันเม กเษมะตะรัม ภะเวต ๚๔๖๚
 99. เอวะมุกตวารชุนะห์ สังขเย ระโถปัสถะ อุปาวิศัต
 100. วิสฤชยะ สะศะรัม จาปัม โศกะสัมวิคนะมานะสะห์ ๚๔๗๚
 101. ๒๔
 102. สัญชะยะ อุวาจะ๚
 103. ตัม ตะถา กฤปะยาวิษฏะมะศรุปูรณากุเลกษะณัม
 104. วิษีทันตะมิทัม วากยะมุวาจะ มะธุสูทะนะห์ ๚๑๚
 105. ศรีภะคะวานุวาจะ๚
 106. กุตัสตวา กัศมะละมิทัม วิษะเม สะมุปัสถิตัม
 107. อะนารยะชุษฏะมัสวรรคยะมะกีรติกะระมรรชุนะ ๚๒๚
 108. กไลพยัม มา สมะ คะมะห์ ปารถะ ไนตัตตวัยยุปะปัทยะเต
 109. กษุทรัม หฤทะยะเทารพัลยัม ตยักตโวตติษฐะ ปะรันตะปะ ๚๓๚
 110. อรรชุนะ อุวาจะ๚
 111. กะถัม ภีษมะมะหัม สังขเย โทรณัม จะ มะธุสูทะนะ
 112. อิษุภิห์ ประติโยตสยามิ ปูชารหาวะริสูทะนะ ๚๔๚
 113. คุรูนะหัตวา หิ มะหานุภาวา; ญเศรโย โภกตุม ไภกษะมะปีหะ โลเก
 114. หัตวารถะกามามสตุ คุรูนิไหวะ; ภุญชียะ โภคานรุธิระประทิคธาน ๚๕๚
 115. นะ ไจตัทวิทมะห์ กะตะรันโน คะรีโย; ยัทวา ชะเยมะ ยะทิ วา โน ชะเยยุห์
 116. ยาเนวะ หัตวา นะ ชิชีวิษามะ; สเต'วัสถิตาห์ ประมุเข ธารตะราษฏราห์ ๚๖๚
 117. การปัณยะโทโษปะหะตัสวะภาวะห์; ปฤจฉามิ ตวาม ธรรมะสัมมูฒะเจตาห์
 118. ยัจเฉรยะห์ สยานนิศจิตัม พรูหิ ตันเม; ศิษยัสเต'หัม ศาธิ มาม ตวาม ประปันนัม ๚๗๚
 119. นะ หิ ประปัศยามิ มะมาปะนุทยา; ทยัจโฉกะมุจโฉษะณะมินทริยาณาม
 120. อะวาปยะ ภูมาวะสะปัตนะมฤทธัม; ราชยัม สุราณามะปิ จาธิปัตยัม ๚๘๚
 121. สัญชะยะ อุวาจะ๚
 122. เอวะมุกตวา หฤษีเกศัม คุฑาเกศะห์ ปะรันตะปะ
 123. นะ โยตสยะ อิติ โควินทะมุกตวา ตูษณีม พะภูวะ หะ ๚๙๚
 124. ตะมุวาจะ หฤษีเกศะห์ ประหะสันนิวะ ภาระตะ
 125. เสนะโยรุภะโยรมัธเย วิษีทันตะมิทัม วะจะห์ ๚๑๐๚
 126. ศรีภะคะวานุวาจะ๚
 127. อะโศจยานันวะโศจัสตวัม ปรัชญาวาทามศจะ ภาษะเส
 128. คะตาสูนะคะตาสูมศจะ นานุโศจันติ ปัณฑิตาห์ ๚๑๑๚
 129. นะ ตเววาหัม ชาตุ นาสัม นะ ตวัม เนเม ชะนาธิปาห์
 130. นะ ไจวะ นะ ภะวิษยามะห์ สรรเว วะยะมะตะห์ ปะรัม ๚๑๒๚
 131. เทหิโน'สมินยะถา เทเห เกามารัม เยาวะนัม ชะรา
 132. ตะถา เทหานตะรัปราปติรธีรัสตะตระ นะ มุหยะติ ๚๑๓๚
 133. มาตราสปรรศาสตุ เกานเตยะ ศีโตษณะสุขะทุห์ขะทาห์
 134. อาคะมาปายิโน'นิตยาสตามสติติกษัสวะ ภาระตะ ๚๑๔๚
 135. ยัม หิ นะ วยะถะยันตเยเต ปุรุษัม ปุรุษรรษะภะ
 136. สะมะทุห์ขะสุขัม ธีรัม โส'มฤตัตวายะ กัลปะเต ๚๑๕๚
 137. นาสะโต วิทยะเต ภาโว นาภาโว วิทยะเต สะตะห์
 138. อุภะโยระปิ ทฤษโฏ'นตัสตวะนะโยสตัตตวะทรรศิภิห์ ๚๑๖๚
 139. อะวินาศิ ตุ ตัทวิทธิ เยนะ สรรวะมิทัม ตะตัม
 140. วินาศะมะวยะยัสยาสยะ นะ กัศจิตกรรตุมรรหะติ ๚๑๗๚
 141. อันตะวันตะ อิเม เทหา นิตยัสโยกตาห์ ศะรีริณะห์
 142. อะนาศิโน'ประเมยัสยะ ตัสมาทยุธยัสวะ ภาระตะ ๚๑๘๚
 143. ยะ เอนัม เวตติ หันตารัม ยัศไจนัม มันยะเต หะตัม
 144. อุเภา เตา นะ วิชานีโต นายัม หันติ นะ หันยะเต ๚๑๙๚
 145. นะ ชายะเต มริยะเต วา กะทา จิ; นนายัม ภูตวา ภะวิตา วา นะ ภูยะห์
 146. อะโช นิตยะห์ ศาศวะโต'ยัม ปุราโณ; นะ หันยะเต หันยะมาเน ศะรีเร ๚๒๐๚
 147. เวทาวินาศินัม นิตยัม ยะ เอนะมะชะมะวยะยัม
 148. กะถัม สะ ปุรุษะห์ ปารถะ กัม ฆาตะยะติ หันติ กัม ๚๒๑๚
 149. วาสามสิ ชีรณานิ ยะถา วิหายะ; นะวานิ คฤหณาติ นะโร'ปะราณิ
 150. ตะถา ศะรีราณิ วิหายะ ชีรณา; นยันยานิ สัมยาติ นะวานิ เทหี ๚๒๒๚
 151. ไนนัม ฉินทันติ ศัสตราณิ ไนนัม ทะหะติ ปาวะกะห์
 152. นะ ไจนัม กเลทะยันตยาโป นะ โศษะยะติ มารุตะห์ ๚๒๓๚
 153. อัจเฉทโย'ยะมะทาหโย'ยะมักเลทโย'โศษยะ เอวะ จะ
 154. นิตยะห์ สรรวะคะตะห์ สถาณุระจะโล'ยัม สะนาตะนะห์ ๚๒๔๚
 155. อะวยักโต'ยะมะจินตโย'ยะมะวิการโย'ยะมุจยะเต
 156. ตัสมาเทวัม วิทิตไวนัม นานุโศจิตุมรรหะสิ ๚๒๕๚
 157. อะถะ ไจนัม นิตยะชาตัม นิตยัม วา มันยะเส มฤตัม
 158. ตะถาปิ ตวัม มะหาพาโห ไนนัม โศจิตุมรรหะสิ ๚๒๖๚
 159. ชาตัสยะ หิ ธรุโว มฤตยุรธรุวัม ชันมะ มฤตัสยะ จะ
 160. ตัสมาทะปะริหารเย'รเถ นะ ตวัม โศจิตุมรรหะสิ ๚๒๗๚
 161. อะวยักตาทีนิ ภูตานิ วยักตะมัธยานิ ภาระตะ
 162. อะวยักตะนิธะนานเยวะ ตะตระ กา ปะริเทวะนา ๚๒๘๚
 163. อาศจรรยะวัตปัศยะติ กัศจิเทนะ; มาศจรรยะวัทวะทะติ ตะไถวะ จานยะห์
 164. อาศจรรยะวัจไจนะมันยะห์ ศฤโณติ; ศรุตวาปเยนัม เวทะ นะ ไจวะ กัศจิต ๚๒๙๚
 165. เทหี นิตยะมะวัธโย'ยัม เทเห สรรวะสยะ ภาระตะ
 166. ตัสมาตสรรวาณิ ภูตานิ นะ ตวัม โศจิตุมรรหะสิ ๚๓๐๚
 167. สวะธรรมะมะปิ จาเวกษยะ นะ วิกัมปิตุมรรหะสิ
 168. ธรรมยาทธิ ยุทธาจเฉรโย'นยัตกษะตริยัสยะ นะ วิทยะเต ๚๓๑๚
 169. ยะทฤจฉะยา โจปะปันนัม สวรรคัทวาระมะปาวฤตัม
 170. สุขินะห์ กษะตริยาห์ ปารถะ ละภันเต ยุทธะมีทฤศัม ๚๓๒๚
 171. อะถะ เจตตวะมิมัม ธรรมยัม สังครามัม นะ กะริษยะสิ
 172. ตะตะห์ สวะธรรมัม กีรติม จะ หิตวา ปาปะมะวาปสยะสิ ๚๓๓๚
 173. อะกีรติม จาปิ ภูตานิ กะถะยิษยันติ เต'วยะยาม
 174. สัมภาวิตัสยะ จากีรติรมะระณาทะติริจยะเต ๚๓๔๚
 175. ภะยาทระณาทุปะระตัม มัมสยันเต ตวาม มะหาระถาห์
 176. เยษาม จะ ตวัม พะหุมะโต ภูตวา ยาสยะสิ ลาฆะวัม ๚๓๕๚
 177. อะวาจยะวาทามศจะ พะหูนวะทิษยันติ ตะวาหิตาห์
 178. นินทันตัสตะวะ สามรรถยัม ตะโต ทุห์ขะตะรัม นุ กิม ๚๓๖๚
 179. หะโต วา ปราปสยะสิ สวรรคัม ชิตวา วา โภกษยะเส มะหีม
 180. ตัสมาทุตติษฐะ เกานเตยะ ยุทธายะ กฤตะนิศจะยะห์ ๚๓๗๚
 181. สุขะทุห์เข สะเม กฤตวา ลาภาลาเภา ชะยาชะเยา
 182. ตะโต ยุทธายะ ยุชยัสวะ ไนวัม ปาปะมะวาปสยะสิ ๚๓๘๚
 183. เอษา เต'ภิหิตา สางขเย พุทธิรโยเค ตวิมาม ศฤณุ
 184. พุทธยา ยุกโต ยะยา ปารถะ กรรมะพันธัม ประหาสยะสิ ๚๓๙๚
 185. เนหาภิกระมะนาโศ'สติ ปรัตยะวาโย นะ วิทยะเต
 186. สวัลปะมัปยัสยะ ธรรมัสยะ ตรายะเต มะหะโต ภะยาต ๚๔๐๚
 187. วยะวะสายาตมิกา พุทธิเรเกหะ กุรุนันทะนะ
 188. พะหุศาขา หยะนันตาศจะ พุทธะโย'วยะวะสายินาม ๚๔๑๚
 189. ยามิมาม ปุษปิตาม วาจัม ประวะทันตยะวิปัศจิตะห์
 190. เวทะวาทะระตาห์ ปารถะ นานยะทัสตีติ วาทินะห์ ๚๔๒๚
 191. กามาตมานะห์ สวรรคะปะรา ชันมะกรรมะผะละประทาม
 192. กริยาวิเศษะพะหุลาม โภไคศวรรยะคะติม ประติ ๚๔๓๚
 193. โภไคศวรรยะประสักตานาม ตะยาปะหฤตะเจตะสาม
 194. วยะวะสายาตมิกา พุทธิห์ สะมาเธา นะ วิธียะเต ๚๔๔๚
 195. ไตรคุณยะวิษะยา เวทา นิสไตรคุณโย ภะวารชุนะ
 196. นิรทวันทโว นิตยะสัตตวัสโถ นิรโยคักเษมะ อาตมะวาน ๚๔๕๚
 197. ยาวานรรถะ อุทะปาเน สรรวะตะห์ สัมปลุโตทะเก
 198. ตาวานสรรเวษุ เวเทษุ พราหมะณัสยะ วิชานะตะห์ ๚๔๖๚
 199. กรรมัณเยวาธิการัสเต มา ผะเลษุ กะทาจะนะ
 200. มา กรรมะผะละเหตุรภูรมา เต สังโค'สตวะกรรมะณิ ๚๔๗๚
 201. โยคัสถะห์ กุรุ กรรมาณิ สังคัม ตยักตวา ธะนัญชะยะ
 202. สิทธยะสิทธโยห์ สะโม ภูตวา สะมัตวัม โยคะ อุจยะเต ๚๔๘๚
 203. ทูเรณะ หยะวะรัม กรรมะ พุทธิโยคาทธะนัญชะยะ
 204. พุทเธา ศะระณะมันวิจฉะ กฤปะณาห์ ผะละเหตะวะห์ ๚๔๙๚
 205. พุทธิยุกโต ชะหาตีหะ อุเภ สุกฤตะทุษกฤเต
 206. ตัสมาทโยคายะ ยุชยัสวะ โยคะห์ กรรมะสุ เกาศะลัม ๚๕๐๚
 207. กรรมะชัม พุทธิยุกตา หิ ผะลัม ตยักตวา มะนีษิณะห์
 208. ชันมะพันธะวินิรมุกตาห์ ปะทัม คัจฉันตยะนามะยัม ๚๕๑๚
 209. ยะทา เต โมหะกะลิลัม พุทธิรวยะติตะริษยะติ
 210. ตะทา คันตาสิ นิรเวทัม โศรตะวยัสยะ ศรุตัสยะ จะ ๚๕๒๚
 211. ศรุติวิประติปันนา เต ยะทา สถาสยะติ นิศจะลา
 212. สะมาธาวะจะลา พุทธิสตะทา โยคะมะวาปสยะสิ ๚๕๓๚
 213. อรรชุนะ อุวาจะ๚
 214. สถิตะปรัชญัสยะ กา ภาษา สะมาธิสถัสยะ เกศะวะ
 215. สถิตะธีห์ กิม ประภาเษตะ กิมาสีตะ วระเชตะ กิม ๚๕๔๚
 216. ศรีภะคะวานุวาจะ๚
 217. ประชะหาติ ยะทา กามานสรรวานปารถะ มะโนคะตาน
 218. อาตมันเยวาตมะนา ตุษฏะห์ สถิตะปรัชญัสตะโทจยะเต ๚๕๕๚
 219. ทุห์เขษวะนุทวิคนะมะนาห์ สุเขษุ วิคะตัสปฤหะห์
 220. วีตะราคะภะยะโกรธะห์ สถิตะธีรมุนิรุจยะเต ๚๕๖๚
 221. ยะห์ สรรวะตรานะภิสเนหัสตัตตัตปราปยะ ศุภาศุภัม
 222. นาภินันทะติ นะ ทเวษฏิ ตัสยะ ปรัชญา ประติษฐิตา ๚๕๗๚
 223. ยะทา สัมหะระเต จายัม กูรโม'งคานีวะ สรรวะศะห์
 224. อินทริยาณีนทริยารเถภยัสตัสยะ ปรัชญา ประติษฐิตา ๚๕๘๚
 225. วิษะยา วินิวรรตันเต นิราหารัสยะ เทหินะห์
 226. ระสะวรรชัม ระโส'ปยัสยะ ปะรัม ทฤษฏวา นิวรรตะเต ๚๕๙๚
 227. ยะตะโต หยะปิ เกานเตยะ ปุรุษัสยะ วิปัศจิตะห์
 228. อินทริยาณิ ประมาถีนิ หะรันติ ประสะภัม มะนะห์ ๚๖๐๚
 229. ตานิ สรรวาณิ สัมยัมยะ ยุกตะ อาสีตะ มัตปะระห์
 230. วะเศ หิ ยัสเยนทริยาณิ ตัสยะ ปรัชญา ประติษฐิตา ๚๖๑๚
 231. ธยายะโต วิษะยานปุมสะห์ สังคัสเตษูปะชายะเต
 232. สังคาตสัญชายะเต กามะห์ กามาตโกรโธ'ภิชายะเต ๚๖๒๚
 233. โกรธาทภะวะติ สัมโมหะห์ สัมโมหาตสมฤติวิภระมะห์
 234. สมฤติภรัมศาทพุทธินาโศ พุทธินาศาตประณัศยะติ ๚๖๓๚
 235. ราคัทเวษะวิยุกไตสตุ วิษะยานินทริไยศจะรัน
 236. อาตมะวัศไยรวิเธยาตมา ประสาทะมะธิคัจฉะติ ๚๖๔๚
 237. ประสาเท สรรวะทุห์ขานาม หานิรัสโยปะชายะเต
 238. ประสันนะเจตะโส หยาศุ พุทธิห์ ปรรยะวะติษฐะเต ๚๖๕๚
 239. นาสติ พุทธิระยุกตัสยะ นะ จายุกตัสยะ ภาวะนา
 240. นะ จาภาวะยะตะห์ ศานติระศานตัสยะ กุตะห์ สุขัม ๚๖๖๚
 241. อินทริยาณาม หิ จะระตาม ยันมะโน'นุวิธียะเต
 242. ตะทัสยะ หะระติ ปรัชญาม วายุรนาวะมิวามภะสิ ๚๖๗๚
 243. ตัสมาทยัสยะ มะหาพาโห นิคฤหีตานิ สรรวะศะห์
 244. อินทริยาณีนทริยารเถภยัสตัสยะ ปรัชญา ประติษฐิตา ๚๖๘๚
 245. ยา นิศา สรรวะภูตานาม ตัสยาม ชาครรติ สัมยะมี
 246. ยัสยาม ชาคระติ ภูตานิ สา นิศา ปัศยะโต มุเนห์ ๚๖๙๚
 247. อาปูรยะมาณะมะจะละประติษฐัม; สะมุทระมาปะห์ ประวิศันติ ยัทวัต
 248. ตัทวัตกามา ยัม ประวิศันติ สรรเว; สะ ศานติมาปโนติ นะ กามะกามี ๚๗๐๚
 249. วิหายะ กามานยะห์ สรรวานปุมามศจะระติ นิห์สปฤหะห์
 250. นิรมะโม นิระหังการะห์ สะ ศานติมะธิคัจฉะติ ๚๗๑๚
 251. เอษา พราหมี สถิติห์ ปารถะ ไนนาม ปราปยะ วิมุหยะติ
 252. สถิตวาสยามันตะกาเล'ปิ พรหมะนิรวาณะมฤจฉะติ ๚๗๒๚
 253. ๒๕
 254. อรรชุนะ อุวาจะ๚
 255. ชยายะสี เจตกรรมะณัสเต มะตา พุทธิรชะนารทะนะ
 256. ตัตกิม กรรมะณิ โฆเร มาม นิโยชะยะสิ เกศะวะ ๚๑๚
 257. วยามิเศรไณวะ วากเยนะ พุทธิม โมหะยะสีวะ เม
 258. ตะเทกัม วะทะ นิศจิตยะ เยนะ เศรโย'หะมาปนุยาม ๚๒๚
 259. ศรีภะคะวานุวาจะ๚
 260. โลเก'สมินทวิวิธา นิษฐา ปุรา โปรกตา มะยานะฆะ
 261. ชญานะโยเคนะ สางขยานาม กรรมะโยเคนะ โยคินาม ๚๓๚
 262. นะ กรรมะณามะนารัมภานไนษกรรมยัม ปุรุโษ'ศนุเต
 263. นะ จะ สันนยะสะนาเทวะ สิทธิม สะมะธิคัจฉะติ ๚๔๚
 264. นะ หิ กัศจิตกษะณะมะปิ ชาตุ ติษฐัตยะกรรมะกฤต
 265. การยะเต หยะวะศะห์ กรรมะ สรรวะห์ ประกฤติไชรคุไณห์ ๚๕๚
 266. กรรเมนทริยาณิ สัมยัมยะ ยะ อาสเต มะนะสา สมะรัน
 267. อินทริยารถานวิมูฒาตมา มิถยาจาระห์ สะ อุจยะเต ๚๖๚
 268. ยัสตวินทริยาณิ มะนะสา นิยัมยาระภะเต'รชุนะ
 269. กรรเมนทริไยห์ กรรมะโยคะมะสักตะห์ สะ วิศิษยะเต ๚๗๚
 270. นิยะตัม กุรุ กรรมะ ตวัม กรรมะ ชยาโย หยะกรรมะณะห์
 271. ศะรีระยาตราปิ จะ เต นะ ประสิธเยทะกรรมะณะห์ ๚๘๚
 272. ยัชญารถาตกรรมะโณ'นยะตระ โลโก'ยัม กรรมะพันธะนะห์
 273. ตะทรรถัม กรรมะ เกานเตยะ มุกตะสังคะห์ สะมาจะระ ๚๙๚
 274. สะหะยัชญาห์ ประชาห์ สฤษฏวา ปุโรวาจะ ประชาปะติห์
 275. อะเนนะ ประสะวิษยัธวะเมษะ โว'สตวิษฏะกามะธุก ๚๑๐๚
 276. เทวานภาวะยะตาเนนะ เต เทวา ภาวะยันตุ วะห์
 277. ปะรัสปะรัม ภาวะยันตะห์ เศรยะห์ ปะระมะวาปสยะถะ ๚๑๑๚
 278. อิษฏานโภคานหิ โว เทวา ทาสยันเต ยัชญะภาวิตาห์
 279. ไตรทัตตานะประทาไยภโย โย ภุงกเต สเตนะ เอวะ สะห์ ๚๑๒๚
 280. ยัชญะศิษฏาศินะห์ สันโต มุจยันเต สรรวะกิลพิไษห์
 281. ภุญชะเต เต ตวะฆัม ปาปา เย ปะจันตยาตมะการะณาต ๚๑๓๚
 282. อันนาทภะวันติ ภูตานิ ปรรชันยาทันนะสัมภะวะห์
 283. ยัชญาทภะวะติ ปรรชันโย ยัชญะห์ กรรมะสะมุทภะวะห์ ๚๑๔๚
 284. กรรมะ พรหโมทภะวัม วิทธิ พรหมากษะระสะมุทภะวัม
 285. ตัสมาตสรรวะคะตัม พรหมะ นิตยัม ยัชเญ ประติษฐิตัม ๚๑๕๚
 286. เอวัม ประวรรติตัม จะกรัม นานุวรรตะยะตีหะ ยะห์
 287. อะฆายุรินทริยาราโม โมฆัม ปารถะ สะ ชีวะติ ๚๑๖๚
 288. ยัสตวาตมะระติเรวะ สยาทาตมะตฤปตัศจะ มานะวะห์
 289. อาตมันเยวะ จะ สันตุษฏัสตัสยะ การยัม นะ วิทยะเต ๚๑๗๚
 290. ไนวะ ตัสยะ กฤเตนารโถ นากฤเตเนหะ กัศจะนะ
 291. นะ จาสยะ สรรวะภูเตษุ กัศจิทรรถะวยะปาศระยะห์ ๚๑๘๚
 292. ตัสมาทะสักตะห์ สะตะตัม การยัม กรรมะ สะมาจะระ
 293. อะสักโต หยาจะรันกรรมะ ปะระมาปโนติ ปูรุษะห์ ๚๑๙๚
 294. กรรมะไณวะ หิ สัมสิทธิมาสถิตา ชะนะกาทะยะห์
 295. โลกะสังคระหะเมวาปิ สัมปัศยันกรรตุมรรหะสิ ๚๒๐๚
 296. ยัทยะทาจะระติ เศรษฐัสตัตตะเทเวตะโร ชะนะห์
 297. สะ ยัตประมาณัม กุรุเต โลกัสตะทะนุวรรตะเต ๚๒๑๚
 298. นะ เม ปารถาสติ กรรตะวยัม ตริษุ โลเกษุ กิญจะนะ
 299. นานะวาปตะมะวาปตะวยัม วรรตะ เอวะ จะ กรรมะณิ ๚๒๒๚
 300. ยะทิ หยะหัม นะ วรรเตยัม ชาตุ กรรมัณยะตันทริตะห์
 301. มะมะ วรรตมานุวรรตันเต มะนุษยาห์ ปารถะ สรรวะศะห์ ๚๒๓๚
 302. อุตสีเทยุริเม โลกา นะ กุรยาม กรรมะ เจทะหัม
 303. สังกะรัสยะ จะ กรรตา สยามุปะหันยามิมาห์ ประชาห์ ๚๒๔๚
 304. สักตาห์ กรรมัณยะวิทวามโส ยะถา กุรวันติ ภาระตะ
 305. กุรยาทวิทวามสตะถาสักตัศจิกีรษุรโลกะสังคระหัม ๚๒๕๚
 306. นะ พุทธิเภทัม ชะนะเยทัชญานาม กรรมะสังคินาม
 307. โชษะเยตสรรวะกรรมาณิ วิทวานยุกตะห์ สะมาจะรัน ๚๒๖๚
 308. ประกฤเตห์ กริยะมาณานิ คุไณห์ กรรมาณิ สรรวะศะห์
 309. อะหังการะวิมูฒาตมา กรรตาหะมิติ มันยะเต ๚๒๗๚
 310. ตัตตวะวิตตุ มะหาพาโห คุณะกรรมะวิภาคะโยห์
 311. คุณา คุเณษุ วรรตันตะ อิติ มัตวา นะ สัชชะเต ๚๒๘๚
 312. ประกฤเตรคุณะสัมมูฒาห์ สัชชันเต คุณะกรรมะสุ
 313. ตานะกฤตสนะวิโท มันทานกฤตสนะวินนะ วิจาละเยต ๚๒๙๚
 314. มะยิ สรรวาณิ กรรมาณิ สันนยัสยาธยาตมะเจตะสา
 315. นิราศีรนิรมะโม ภูตวา ยุธยัสวะ วิคะตัชวะระห์ ๚๓๐๚
 316. เย เม มะตะมิทัม นิตยะมะนุติษฐันติ มานะวาห์
 317. ศรัทธาวันโต'นะสูยันโต มุจยันเต เต'ปิ กรรมะภิห์ ๚๓๑๚
 318. เย ตเวตะทัภยะสูยันโต นานุติษฐันติ เม มะตัม
 319. สรรวะชญานะวิมูฒามสตานวิทธิ นัษฏานะเจตะสะห์ ๚๓๒๚
 320. สะทฤศัม เจษฏะเต สวัสยาห์ ประกฤเตรชญานะวานะปิ
 321. ประกฤติม ยานติ ภูตานิ นิคระหะห์ กิม กะริษยะติ ๚๓๓๚
 322. อินทริยัสเยนทริยัสยารเถ ราคัทเวเษา วยะวัสถิเตา
 323. ตะโยรนะ วะศะมาคัจเฉตเตา หยัสยะ ปะริปันถิเนา ๚๓๔๚
 324. เศรยานสวะธรรโม วิคุณะห์ ปะระธรรมาตสวะนุษฐิตาต
 325. สวะธรรเม นิธะนัม เศรยะห์ ปะระธรรโม ภะยาวะหะห์ ๚๓๕๚
 326. อรรชุนะ อุวาจะ๚
 327. อะถะ เกนะ ประยุกโต'ยัม ปาปัม จะระติ ปูรุษะห์
 328. อะนิจฉันนะปิ วารษเณยะ พะลาทิวะ นิโยชิตะห์ ๚๓๖๚
 329. ศรีภะคะวานุวาจะ๚
 330. กามะ เอษะ โกรธะ เอษะ ระโชคุณะสะมุทภะวะห์
 331. มะหาศะโน มะหาปาปมา วิทธเยนะมิหะ ไวริณัม ๚๓๗๚
 332. ธูเมนาวริยะเต วหนิรยะถาทรรโศ มะเลนะ จะ
 333. ยะโถลเพนาวฤโต ครรภัสตะถา เตเนทะมาวฤตัม ๚๓๘๚
 334. อาวฤตัม ชญานะเมเตนะ ชญานิโน นิตยะไวริณา
 335. กามะรูเปณะ เกานเตยะ ทุษปูเรณานะเลนะ จะ ๚๓๙๚
 336. อินทริยาณิ มะโน พุทธิรัสยาธิษฐานะมุจยะเต
 337. เอไตรวิโมหะยัตเยษะ ชญานะมาวฤตยะ เทหินัม ๚๔๐๚
 338. ตัสมาตตวะมินทริยาณยาเทา นิยัมยะ ภะระตรรษะภะ
 339. ปาปมานัม ประชะหิหเยนัม ชญานะวิชญานะนาศะนัม ๚๔๑๚
 340. อินทริยาณิ ปะราณยาหุรินทริเยภยะห์ ปะรัม มะนะห์
 341. มะนะสัสตุ ปะรา พุทธิรโย พุทเธห์ ปะระตัสตุ สะห์ ๚๔๒๚
 342. เอวัม พุทเธห์ ปะรัม พุทธวา สัมสตัภยาตมานะมาตมะนา
 343. ชะหิ ศะตรุม มะหาพาโห กามะรูปัม ทุราสะทัม ๚๔๓๚

This is, the work of King Mongkut's University of Technology Thonburi by Thanakrit Promsiri.

An open source software program codes is allowed according to Creative Commons License Attribution 4.0 – Non Commercial - Share Alike. Base on learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha