รามายณะ

รามายณะ เป็นวรรณคดีขนาดใหญ่ เชื่อว่าเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนาน
ในหลากหลายพื้นที่ของชมพูทวีป แต่ผู้ได้รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบครั้งแรกคือฤๅษีวาลมีกิ
เมื่อกว่า 2,400 ปีมาแล้ว ที่มีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่องราวเกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่าย พระราม กับ ฝ่าย ทศกัณฐ์ (ยักษ์)
โดยพระรามจะมาชิงตัว นางสีดา (มเหสีของพระราม) ซึ่งถูกทศกัณฑ์ลักพาตัวมา
( ตัวอย่างปริวรรต แสดงเฉพาะ พาลกาณฑ์ สรรคะ ที่ ๑-๓)

เลือกชนิดตัวอักษรที่จะทำการเปรียบเทียบ

คลิกที่คำจะทำเครื่องหมายเน้นสี เพื่อทำการเปรียบเทียบ


       

เทวนาครี

 1. || वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड ||
 2. || सर्ग ||
 3. तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् |
 4. नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् || १||
 5. को न्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान् |
 6. धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः || २||
 7. चारित्रेण को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः |
 8. विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः || ३||
 9. आत्मवान्को जितक्रोधो मतिमान्कोऽनसूयकः |
 10. कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे || ४||
 11. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे |
 12. महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम् || ५||
 13. श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः |
 14. श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् || ६||
 15. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः |
 16. मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः || ७||
 17. इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः |
 18. नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वशी || ८||
 19. बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्शत्रुनिबर्हणः |
 20. विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः || ९||
 21. महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दमः |
 22. आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः || १०||
 23. समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् |
 24. पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्शुभलक्षणः || ११||
 25. धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां हिते रतः |
 26. यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् || १२||
 27. रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता |
 28. वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे निष्ठितः || १३||
 29. सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो स्मृतिमान्प्रतिभानवान् |
 30. सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः || १४||
 31. सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः |
 32. आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः || १५||
 33. सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः |
 34. समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव || १६||
 35. विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः |
 36. कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः || १७||
 37. धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः |
 38. तमेवङ्गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् || १८||
 39. ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम् |
 40. यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः || १९||
 41. तस्याभिषेकसम्भारान्दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी |
 42. पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत |
 43. विवासनं रामस्य भरतस्याभिषेचनम् || २०||
 44. सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः |
 45. विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् || २१||
 46. जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् |
 47. पितुर्वचननिर्देशात्कैकेय्याः प्रियकारणात् || २२||
 48. तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम |
 49. स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः || २३||
 50. सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः |
 51. सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा || २४||
 52. पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन |
 53. शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् || २५||
 54. ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः |
 55. चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् || २६||
 56. रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः |
 57. देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम् || २७||
 58. चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा |
 59. राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्सुतम् || २८||
 60. मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः |
 61. नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः |
 62. जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः || २९||
 63. पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः |
 64. निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः || ३०||
 65. काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् |
 66. नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया || ३१||
 67. रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य |
 68. तत्रागमनमेकाग्रे दण्डकान्प्रविवेश || ३२||
 69. विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श |
 70. सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं अगस्त्य भ्रातरं तथा || ३३||
 71. अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् |
 72. खड्गं परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ || ३४||
 73. वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह |
 74. ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम् || ३५||
 75. तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी |
 76. विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी || ३६||
 77. ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्सर्वराक्षसान् |
 78. खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं || ३७||
 79. निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् |
 80. रक्षसां निहतान्यासन्सहस्राणि चतुर्दश || ३८||
 81. ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः |
 82. सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं || ३९||
 83. वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन रावणः |
 84. विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते || ४०||
 85. अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः |
 86. जगाम सहमरीचस्तस्याश्रमपदं तदा || ४१||
 87. तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ |
 88. जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् || ४२||
 89. गृध्रं निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा मैथिलीम् |
 90. राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः || ४३||
 91. ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् |
 92. मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्श || ४४||
 93. कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् |
 94. तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः || ४५||
 95. चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम् |
 96. श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव |
 97. सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः || ४६||
 98. शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः |
 99. पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण || ४७||
 100. हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः |
 101. सुग्रीवाय तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः || ४८||
 102. ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति |
 103. रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन |
 104. वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः || ४९||
 105. प्रतिज्ञातं रामेण तदा वालिवधं प्रति |
 106. सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे || ५०||
 107. राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् |
 108. पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् || ५१||
 109. बिभेद पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा |
 110. गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा || ५२||
 111. ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः महाकपिः |
 112. किष्किन्धां रामसहितो जगाम गुहां तदा || ५३||
 113. ततोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः |
 114. तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः || ५४||
 115. ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे |
 116. सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् || ५५||
 117. सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः |
 118. दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् || ५६||
 119. ततो गृध्रस्य वचनात्सम्पातेर्हनुमान्बली |
 120. शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् || ५७||
 121. तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् |
 122. ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम् || ५८||
 123. निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं निवेद्य |
 124. समाश्वास्य वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् || ५९||
 125. पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि |
 126. शूरमक्षं निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् || ६०||
 127. अस्त्रेणोन्मुहमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् |
 128. मर्षयन्राक्षसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया || ६१||
 129. ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां मैथिलीम् |
 130. रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः || ६२||
 131. सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् |
 132. न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः || ६३||
 133. ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः |
 134. समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः || ६४||
 135. दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः |
 136. समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् || ६५||
 137. तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे |
 138. अभ्यषिञ्चत्स लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् || ६६||
 139. कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् |
 140. सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः || ६७||
 141. तथा परमसन्तुष्टैः पूजितः सर्वदैवतैः |
 142. कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद || ६८||
 143. देवताभ्यो वरान्प्राप्य समुत्थाप्य वानरान् |
 144. पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा || ६९||
 145. नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः |
 146. रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् || ७०||
 147. प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः |
 148. निरायमो अरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः || ७१||
 149. पुत्रमरणं के चिद्द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्व चित् |
 150. नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः || ७२||
 151. वातजं भयं किं चिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः |
 152. चाग्रिजं भयं किं चिद्यथा कृतयुगे तथा || ७३||
 153. अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः |
 154. गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् || ७४||
 155. राजवंशाञ्शतगुणान्स्थापयिष्यति राघवः |
 156. चातुर्वर्ण्यं लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति || ७५||
 157. दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि |
 158. रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति || ७६||
 159. इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम् |
 160. यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते || ७७||
 161. एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः |
 162. सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते || ७८||
 163. पठन्द्विजो वागृषभत्वमीयात्
 164. स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् |
 165. वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्
 166. जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् || ७९||
 167. || वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड ||
 168. || सर्ग ||
 169. नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः |
 170. पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिः || १||
 171. यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा |
 172. आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः जगाम विहायसं || २||
 173. मुहूतं गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा |
 174. जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः || ३||
 175. तु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः |
 176. शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् || ४||
 177. अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय |
 178. रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा || ५||
 179. न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम |
 180. इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम् || ६||
 181. एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना |
 182. प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः || ७||
 183. शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः |
 184. विचचार पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम् || ८||
 185. तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम् |
 186. ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम् || ९||
 187. तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः |
 188. जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः || १०||
 189. तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले |
 190. भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम् || ११||
 191. तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् |
 192. ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत || १२||
 193. ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः |
 194. निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत् || १३||
 195. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीं समाः |
 196. यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् || १४||
 197. तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः |
 198. शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया || १५||
 199. चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम् |
 200. शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं मुनिपुङ्गवः || १६||
 201. पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः |
 202. शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा || १७||
 203. शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् |
 204. प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः || १८||
 205. सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि |
 206. तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः || १९||
 207. भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्गुरोः |
 208. कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम || २०||
 209. प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् |
 210. उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः || २१||
 211. आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयम्प्रभुः |
 212. चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् || २२||
 213. वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः |
 214. प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः || २३||
 215. पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः |
 216. प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वानामयमव्ययम् || २४||
 217. अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते |
 218. वाल्मीकये महर्षये सन्दिदेशासनं ततः || २५||
 219. उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे |
 220. तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः || २६||
 221. पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना |
 222. यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् || २७||
 223. शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः |
 224. जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः || २८||
 225. तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् |
 226. श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा || २९||
 227. मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरस्वती |
 228. रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम || ३०||
 229. धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः |
 230. वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम् || ३१||
 231. रहस्यं प्रकाशं यद्वृत्तं तस्य धीमतः |
 232. रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां सर्वशः || ३२||
 233. वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः |
 234. तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति || ३३||
 235. ते वागनृता काव्ये का चिदत्र भविष्यति |
 236. कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् || ३४||
 237. यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले |
 238. तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति || ३५||
 239. यावद्रामस्य कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति |
 240. तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि || ३६||
 241. इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत |
 242. ततः सशिष्यो वाल्मीकिर्मुनिर्विस्मयमाययौ || ३७||
 243. तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः |
 244. मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः || ३८||
 245. समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा |
 246. सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः || ३९||
 247. तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः |
 248. कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् || ४०||
 249. उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्
 250. तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् |
 251. समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो
 252. यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः || ४१||
 253. || वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड ||
 254. || सर्ग ||
 255. श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम् |
 256. व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः || १||
 257. उपस्पृश्योदकं संयन्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः |
 258. प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम् || २||
 259. जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम् |
 260. लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम् || ३||
 261. नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने |
 262. जानक्याश्च विवाहं धनुषश् विभेदनम् || ४||
 263. रामरामविवादं गुणान्दाशरथेस्तथा |
 264. तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् || ५||
 265. व्याघातं चाभिषेकस्य रामस्य विवासनम् |
 266. राज्ञः शोकं विलापं परलोकस्य चाश्रयम् || ६||
 267. प्रकृतीनां विषादं प्रकृतीनां विसर्जनम् |
 268. निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा || ७||
 269. गङ्गायाश्चाभिसन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनम् |
 270. भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनम् || ८||
 271. वास्तुकर्मनिवेशं भरतागमनं तथा |
 272. प्रसादनं रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम् || ९||
 273. पादुकाग्र्याभिषेकं नन्दिग्राम निवासनम् |
 274. दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागमम् || १०||
 275. अनसूयासमस्यां अङ्गरागस्य चार्पणम् |
 276. शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा || ११||
 277. वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य |
 278. मारीचस्य वधं चैव वैदेह्या हरणं तथा || १२||
 279. राघवस्य विलापं गृध्रराजनिबर्हणम् |
 280. कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् || १३||
 281. शर्बर्या दर्शनं चैव हनूमद्दर्शनं तथा |
 282. विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः || १४||
 283. ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम् |
 284. प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम् || १५||
 285. वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनम् |
 286. ताराविलापसमयं वर्षरात्रिनिवासनम् || १६||
 287. कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहम् |
 288. दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश् निवेदनम् || १७||
 289. अङ्गुलीयकदानं ऋक्षस्य बिलदर्शनम् |
 290. प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनम् || १८||
 291. पर्वतारोहणं चैव सागरस्य लङ्घनम् |
 292. रात्रौ लङ्काप्रवेशं एकस्यापि विचिन्तनम् || १९||
 293. आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम् |
 294. अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् || २०||
 295. अभिज्ञानप्रदानं सीतायाश्चापि भाषणम् |
 296. राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम् || २१||
 297. मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव |
 298. राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणम् || २२||
 299. ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् |
 300. प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा || २३||
 301. राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा |
 302. सङ्गमं समुद्रस्य नलसेतोश् बन्धनम् || २४||
 303. प्रतारं समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् |
 304. विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनम् || २५||
 305. कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणम् |
 306. रावणस्य विनाशं सीतावाप्तिमरेः पुरे || २६||
 307. बिभीषणाभिषेकं पुष्पकस्य दर्शनम् |
 308. अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम् || २७||
 309. रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम् |
 310. स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश् विसर्जनम् || २८||
 311. अनागतं यत्किं चिद्रामस्य वसुधातले |
 312. तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानृषिः || २९||

ไทย-ทั่วไป(แบบปรับรูป)

 1. วาลมีกิ รามายะณะ - พาละกาณฑะ
 2. สรรคะ
 3. ตะปะห์สวาธยายะนิระตัม ตะปัสวี วาควิทาม วะรัม
 4. นาระทัม ปะริปัปรัจฉะ วาลมีกิรมุนิปุงคะวัม ๑๚
 5. โก นวัสมินสามประตัม โลเก คุณะวานกัศจะ วีรยะวาน
 6. ธรรมัชญัศจะ กฤตัชญัศจะ สัตยะวากโย ทฤฒะวระตะห์ ๒๚
 7. จาริเตรณะ จะ โก ยุกตะห์ สรรวะภูเตษุ โก หิตะห์
 8. วิทวานกะห์ กะห์ สะมรรถัศจะ กัศไจกะปริยะทรรศะนะห์ ๓๚
 9. อาตมะวานโก ชิตะโกรโธ มะติมานโก'นะสูยะกะห์
 10. กัสยะ พิภยะติ เทวาศจะ ชาตะโรษัสยะ สัมยุเค ๔๚
 11. เอตะทิจฉามยะหัม โศรตุม ปะรัม เกาตูหะลัม หิ เม
 12. มะหรรเษ ตวัม สะมรรโถ'สิ ชญาตุเมวัมวิธัม นะรัม ๕๚
 13. ศรุตวา ไจตัตตริโลกัชโญ วาลมีเกรนาระโท วะจะห์
 14. ศรูยะตามิติ จามันตรยะ ประหฤษโฏ วากยะมะพระวีต ๖๚
 15. พะหะโว ทุรละภาศไจวะ เย ตวะยา กีรติตา คุณาห์
 16. มุเน วักษยามยะหัม พุทธวา ไตรยุกตะห์ ศรูยะตาม นะระห์ ๗๚
 17. อิกษวากุวัมศะประภะโว ราโม นามะ ชะไนห์ ศรุตะห์
 18. นิยะตาตมา มะหาวีรโย ทยุติมานธฤติมานวะศี ๘๚
 19. พุทธิมานนีติมานวาคมี ศรีมาญศะตรุนิพรรหะณะห์
 20. วิปุลามโส มะหาพาหุห์ กัมพุครีโว มะหาหะนุห์ ๙๚
 21. มะโหรัสโก มะเหษวาโส คูฒะชะตรุระรินทะมะห์
 22. อาชานุพาหุห์ สุศิราห์ สุละลาฏะห์ สุวิกระมะห์ ๑๐๚
 23. สะมะห์ สะมะวิภักตางคะห์ สนิคธะวรรณะห์ ประตาปะวาน
 24. ปีนะวักษา วิศาลากโษ ลักษมีวาญศุภะลักษะณะห์ ๑๑๚
 25. ธรรมัชญะห์ สัตยะสันธัศจะ ประชานาม จะ หิเต ระตะห์
 26. ยะศัสวี ชญานะสัมปันนะห์ ศุจิรวัศยะห์ สะมาธิมาน ๑๒๚
 27. รักษิตา ชีวะโลกัสยะ ธรรมัสยะ ปะริรักษิตา
 28. เวทะเวทางคะตัตตวัชโญ ธะนุรเวเท จะ นิษฐิตะห์ ๑๓๚
 29. สรรวะศาสตรารถะตัตตวัชโญ สมฤติมานประติภานะวาน
 30. สรรวะโลกะปริยะห์ สาธุระทีนาตมา วิจักษะณะห์ ๑๔๚
 31. สรรวะทาภิคะตะห์ สัทภิห์ สะมุทระ อิวะ สินธุภิห์
 32. อารยะห์ สรรวะสะมัศไจวะ สะไทกะปริยะทรรศะนะห์ ๑๕๚
 33. สะ จะ สรรวะคุโณเปตะห์ เกาสัลยานันทะวรรธะนะห์
 34. สะมุทระ อิวะ คามภีรเย ไธรเยณะ หิมะวานิวะ ๑๖๚
 35. วิษณุนา สะทฤโศ วีรเย โสมะวัตปริยะทรรศะนะห์
 36. กาลาคนิสะทฤศะห์ โกรเธ กษะมะยา ปฤถิวีสะมะห์ ๑๗๚
 37. ธะนะเทนะ สะมัสตยาเค สัตเย ธรรมะ อิวาปะระห์
 38. ตะเมวังคุณะสัมปันนัม รามัม สัตยะปะรากระมัม ๑๘๚
 39. ชเยษฐัม เศรษฐะคุไณรยุกตัม ปริยัม ทะศะระถะห์ สุตัม
 40. เยาวะราชเยนะ สัมโยกตุไมจฉัตปรีตยา มะหีปะติห์ ๑๙๚
 41. ตัสยาภิเษกะสัมภารานทฤษฏวา ภารยาถะ ไกกะยี
 42. ปูรวัม ทัตตะวะรา เทวี วะระเมนะมะยาจะตะ
 43. วิวาสะนัม จะ รามัสยะ ภะระตัสยาภิเษจะนัม ๒๐๚
 44. สะ สัตยะวะจะนาทราชา ธรรมะปาเศนะ สัมยะตะห์
 45. วิวาสะยามาสะ สุตัม รามัม ทะศะระถะห์ ปริยัม ๒๑๚
 46. สะ ชะคามะ วะนัม วีระห์ ประติชญามะนุปาละยัน
 47. ปิตุรวะจะนะนิรเทศาตไกเกยยาห์ ปริยะการะณาต ๒๒๚
 48. ตัม วระชันตัม ปริโย ภราตา ลักษมะโณ'นุชะคามะ หะ
 49. สเนหาทวินะยะสัมปันนะห์ สุมิตรานันทะวรรธะนะห์ ๒๓๚
 50. สรรวะลักษะณะสัมปันนา นารีณามุตตะมา วะธูห์
 51. สีตาปยะนุคะตา รามัม ศะศินัม โรหิณี ยะถา ๒๔๚
 52. เปาไรระนุคะโต ทูรัม ปิตรา ทะศะระเถนะ จะ
 53. ศฤงคะเวระปุเร สูตัม คังคากูเล วยะสรรชะยัต ๒๕๚
 54. เต วะเนนะ วะนัม คัตวา นะทีสตีรตวา พะหูทะกาห์
 55. จิตระกูฏะมะนุปราปยะ ภะรัทวาชัสยะ ศาสะนาต ๒๖๚
 56. รัมยะมาวะสะถัม กฤตวา ระมะมาณา วะเน ตระยะห์
 57. เทวะคันธรรวะสังกาศาสตะตระ เต นยะวะสันสุขัม ๒๗๚
 58. จิตระกูฏัม คะเต ราเม ปุตระโศกาตุรัสตะทา
 59. ราชา ทะศะระถะห์ สวรรคัม ชะคามะ วิละปันสุตัม ๒๘๚
 60. มฤเต ตุ ตัสมินภะระโต วะสิษฐะประมุไขรทวิไชห์
 61. นิยุชยะมาโน ราชยายะ ไนจฉัทราชยัม มะหาพะละห์
 62. สะ ชะคามะ วะนัม วีโร รามะปาทะประสาทะกะห์ ๒๙๚
 63. ปาทุเก จาสยะ ราชยายะ นยาสัม ทัตตวา ปุนะห์ ปุนะห์
 64. นิวรรตะยามาสะ ตะโต ภะระตัม ภะระตาคระชะห์ ๓๐๚
 65. สะ กามะมะนะวาปไยวะ รามะปาทาวุปัสปฤศัน
 66. นันทิคราเม'กะโรทราชยัม รามาคะมะนะกางกษะยา ๓๑๚
 67. รามัสตุ ปุนะราลักษยะ นาคะรัสยะ ชะนัสยะ จะ
 68. ตะตราคะมะนะเมกาเคร ทัณฑะกานประวิเวศะ หะ ๓๒๚
 69. วิราธัม รากษะสัม หัตวา ศะระภังคัม ทะทรรศะ หะ
 70. สุตีกษณัม จาปยะคัสตยัม จะ อะคัสตยะ ภราตะรัม ตะถา ๓๓๚
 71. อะคัสตยะวะจะนาจไจวะ ชะคราไหนทรัม ศะราสะนัม
 72. ขัฑคัม จะ ปะระมะปรีตัสตูณี จากษะยะสายะเกา ๓๔๚
 73. วะสะตัสตัสยะ รามัสยะ วะเน วะนะจะไรห์ สะหะ
 74. ฤษะโย'ภยาคะมันสรรเว วะธายาสุระรักษะสาม ๓๕๚
 75. เตนะ ตะไตรวะ วะสะตา ชะนัสถานะนิวาสินี
 76. วิรูปิตา ศูรปะณะขา รากษะสี กามะรูปิณี ๓๖๚
 77. ตะตะห์ ศูรปะณะขาวากยาทุทยุกตานสรรวะรากษะสาน
 78. ขะรัม ตริศิระสัม ไจวะ ทูษะณัม ไจวะ รากษะสัม ๓๗๚
 79. นิชะฆานะ ระเณ รามัสเตษาม ไจวะ ปะทานุคาน
 80. รักษะสาม นิหะตานยาสันสะหะสราณิ จะตุรทะศะ ๓๘๚
 81. ตะโต ชญาติวะธัม ศรุตวา ราวะณะห์ โกรธะมูรฉิตะห์
 82. สะหายัม วะระยามาสะ มารีจัม นามะ รากษะสัม ๓๙๚
 83. วารยะมาณะห์ สุพะหุโศ มารีเจนะ สะ ราวะณะห์
 84. นะ วิโรโธ พะละวะตา กษะโม ราวะณะ เตนะ เต ๔๐๚
 85. อะนาทฤตยะ ตุ ตัทวากยัม ราวะณะห์ กาละโจทิตะห์
 86. ชะคามะ สะหะมะรีจัสตัสยาศระมะปะทัม ตะทา ๔๑๚
 87. เตนะ มายาวินา ทูระมะปะวาหยะ นฤปาตมะเชา
 88. ชะหาระ ภารยาม รามัสยะ คฤธรัม หัตวา ชะฏายุษัม ๔๒๚
 89. คฤธรัม จะ นิหะตัม ทฤษฏวา หฤตาม ศรุตวา จะ ไมถิลีม
 90. ราฆะวะห์ โศกะสันตัปโต วิละลาปากุเลนทริยะห์ ๔๓๚
 91. ตะตัสเตไนวะ โศเกนะ คฤธรัม ทัคธวา ชะฏายุษัม
 92. มารคะมาโณ วะเน สีตาม รากษะสัม สันทะทรรศะ หะ ๔๔๚
 93. กะพันธัม นามะ รูเปณะ วิกฤตัม โฆระทรรศะนัม
 94. ตัม นิหัตยะ มะหาพาหุรทะทาหะ สวรรคะตัศจะ สะห์ ๔๕๚
 95. สะ จาสยะ กะถะยามาสะ ศะพะรีม ธรรมะจาริณีม
 96. ศระมะณีม ธรรมะนิปุณามะภิคัจเฉติ ราฆะวะ
 97. โส'ภยะคัจฉันมะหาเตชาห์ ศะพะรีม ศะตรุสูทะนะห์ ๔๖๚
 98. ศะพรรยา ปูชิตะห์ สัมยะคราโม ทะศะระถาตมะชะห์
 99. ปัมปาตีเร หะนุมะตา สังคะโต วานะเรณะ หะ ๔๗๚
 100. หะนุมัทวะจะนาจไจวะ สุครีเวณะ สะมาคะตะห์
 101. สุครีวายะ จะ ตัตสรรวะม ศัมสะทราโม มะหาพะละห์ ๔๘๚
 102. ตะโต วานะระราเชนะ ไวรานุกะถะนัม ประติ
 103. รามายาเวทิตัม สรรวะม ประณะยาททุห์ขิเตนะ จะ
 104. วาลินัศจะ พะลัม ตะตระ กะถะยามาสะ วานะระห์ ๔๙๚
 105. ประติชญาตัม จะ ราเมณะ ตะทา วาลิวะธัม ประติ
 106. สุครีวะห์ ศังกิตัศจาสีนนิตยัม วีรเยณะ ราฆะเว ๕๐๚
 107. ราฆะวะห์ ปรัตยะยารถัม ตุ ทุนทุเภห์ กายะมุตตะมัม
 108. ปาทางคุษเฐนะ จิกเษปะ สัมปูรณัม ทะศะโยชะนัม ๕๑๚
 109. พิเภทะ จะ ปุนะห์ สาลานสัปไตเกนะ มะเหษุณา
 110. คิริม ระสาตะลัม ไจวะ ชะนะยันปรัตยะยัม ตะทา ๕๒๚
 111. ตะตะห์ ปรีตะมะนาสเตนะ วิศวัสตะห์ สะ มะหากะปิห์
 112. กิษกินธาม รามะสะหิโต ชะคามะ จะ คุหาม ตะทา ๕๓๚
 113. ตะโต'ครรชัทธะริวะระห์ สุครีโว เหมะปิงคะละห์
 114. เตนะ นาเทนะ มะหะตา นิรชะคามะ หะรีศวะระห์ ๕๔๚
 115. ตะตะห์ สุครีวะวะจะนาทธัตวา วาลินะมาหะเว
 116. สุครีวะเมวะ ตัทราชเย ราฆะวะห์ ปรัตยะปาทะยัต ๕๕๚
 117. สะ จะ สรรวานสะมานียะ วานะรานวานะรรรษะภะห์
 118. ทิศะห์ ปรัสถาปะยามาสะ ทิทฤกษุรชะนะกาตมะชาม ๕๖๚
 119. ตะโต คฤธรัสยะ วะจะนาตสัมปาเตรหะนุมานพะลี
 120. ศะตะโยชะนะวิสตีรณัม ปุปลุเว ละวะณารณะวัม ๕๗๚
 121. ตะตระ ลังกาม สะมาสาทยะ ปุรีม ราวะณะปาลิตาม
 122. ทะทรรศะ สีตาม ธยายันตีมะโศกะวะนิกาม คะตาม ๕๘๚
 123. นิเวทะยิตวาภิชญานัม ประวฤตติม จะ นิเวทยะ จะ
 124. สะมาศวาสยะ จะ ไวเทหีม มรรทะยามาสะ โตระณัม ๕๙๚
 125. ปัญจะ เสนาคระคานหัตวา สัปตะ มันตริสุตานะปิ
 126. ศูระมักษัม จะ นิษปิษยะ คระหะณัม สะมุปาคะมัต ๖๐๚
 127. อัสเตรโณนมุหะมาตมานัม ชญาตวา ไปตามะหาทวะราต
 128. มรรษะยันรากษะสานวีโร ยันตริณัสตานยะทฤจฉะยา ๖๑๚
 129. ตะโต ทัคธวา ปุรีม ลังกามฤเต สีตาม จะ ไมถิลีม
 130. รามายะ ปริยะมาขยาตุม ปุนะรายานมะหากะปิห์ ๖๒๚
 131. โส'ภิคัมยะ มะหาตมานัม กฤตวา รามัม ประทักษิณัม
 132. นยะเวทะยะทะเมยาตมา ทฤษฏา สีเตติ ตัตตวะตะห์ ๖๓๚
 133. ตะตะห์ สุครีวะสะหิโต คัตวา ตีรัม มะโหทะเธห์
 134. สะมุทรัม กโษภะยามาสะ ศะไรราทิตยะสันนิไภห์ ๖๔๚
 135. ทรรศะยามาสะ จาตมานัม สะมุทระห์ สะริตาม ปะติห์
 136. สะมุทระวะจะนาจไจวะ นะลัม เสตุมะการะยัต ๖๕๚
 137. เตนะ คัตวา ปุรีม ลังกาม หัตวา ราวะณะมาหะเว
 138. อัภยะษิญจัตสะ ลังกายาม รากษะเสนทรัม วิภีษะณัม ๖๖๚
 139. กรรมะณา เตนะ มะหะตา ไตรโลกยัม สะจะราจะรัม
 140. สะเทวรรษิคะณัม ตุษฏัม ราฆะวัสยะ มะหาตมะนะห์ ๖๗๚
 141. ตะถา ปะระมะสันตุษไฏห์ ปูชิตะห์ สรรวะไทวะไตห์
 142. กฤตะกฤตยัสตะทา ราโม วิชวะระห์ ประมุโมทะ หะ ๖๘๚
 143. เทวะตาภโย วะรานปราปยะ สะมุตถาปยะ จะ วานะราน
 144. ปุษปะกัม ตัตสะมารุหยะ นันทิครามัม ยะเยา ตะทา ๖๙๚
 145. นันทิคราเม ชะฏาม หิตวา ภราตฤภิห์ สะหิโต'นะฆะห์
 146. รามะห์ สีตามะนุปราปยะ ราชยัม ปุนะระวาปตะวาน ๗๐๚
 147. ประหฤษฏะมุทิโต โลกัสตุษฏะห์ ปุษฏะห์ สุธารมิกะห์
 148. นิรายะโม อะโรคัศจะ ทุรภิกษะภะยะวรรชิตะห์ ๗๑๚
 149. นะ ปุตระมะระณัม เก จิททรักษยันติ ปุรุษาห์ กวะ จิต
 150. นารยัศจาวิธะวา นิตยัม ภะวิษยันติ ปะติวระตาห์ ๗๒๚
 151. นะ วาตะชัม ภะยัม กิม จินนาปสุ มัชชันติ ชันตะวะห์
 152. นะ จาคริชัม ภะยัม กิม จิทยะถา กฤตะยุเค ตะถา ๗๓๚
 153. อัศวะเมธะศะไตริษฏวา ตะถา พะหุสุวรรณะไกห์
 154. คะวาม โกฏยะยุตัม ทัตตวา วิทวัทภโย วิธิปูรวะกัม ๗๔๚
 155. ราชะวัมศาญศะตะคุณานสถาปะยิษยะติ ราฆะวะห์
 156. จาตุรวรรณยัม จะ โลเก'สมินสเว สเว ธรรเม นิโยกษยะติ ๗๕๚
 157. ทะศะวรรษะสะหะสราณิ ทะศะวรรษะศะตานิ จะ
 158. ราโม ราชยะมุปาสิตวา พรหมะโลกัม คะมิษยะติ ๗๖๚
 159. อิทัม ปะวิตรัม ปาปัฆนัม ปุณยัม เวไทศจะ สัมมิตัม
 160. ยะห์ ปะเฐทรามะจะริตัม สรรวะปาไปห์ ประมุจยะเต ๗๗๚
 161. เอตะทาขยานะมายุษยัม ปะฐะนรามายะณัม นะระห์
 162. สะปุตระเปาตระห์ สะคะณะห์ เปรตยะ สวรรเค มะหียะเต ๗๘๚
 163. ปะฐันทวิโช วาคฤษะภัตวะมียาต
 164. สยาตกษะตริโย ภูมิปะติตวะมียาต
 165. วะณิคชะนะห์ ปัณยะผะลัตวะมียาช
 166. ชะนัศจะ ศูโทร'ปิ มะหัตตวะมียาต ๗๙๚
 167. วาลมีกิ รามายะณะ - พาละกาณฑะ
 168. สรรคะ
 169. นาระทัสยะ ตุ ตัทวากยัม ศรุตวา วากยะวิศาระทะห์
 170. ปูชะยามาสะ ธรรมาตมา สะหะศิษโย มะหามุนิห์ ๑๚
 171. ยะถาวัตปูชิตัสเตนะ เทวรรษิรนาระทัสตะทา
 172. อาปฤษฏไววาภยะนุชญาตะห์ สะ ชะคามะ วิหายะสัม ๒๚
 173. สะ มุหูตัม คะเต ตัสมินเทวะโลกัม มุนิสตะทา
 174. ชะคามะ ตะมะสาตีรัม ชาหนะวยาสตวะวิทูระตะห์ ๓๚
 175. สะ ตุ ตีรัม สะมาสาทยะ ตะมะสายา มะหามุนิห์
 176. ศิษยะมาหะ สถิตัม ปารศเว ทฤษฏวา ตีรถะมะกรรทะมัม ๔๚
 177. อะกรรทะมะมิทัม ตีรถัม ภะรัทวาชะ นิศามะยะ
 178. ระมะณียัม ประสันนามพุ สันมะนุษยะมะโน ยะถา ๕๚
 179. นยัสยะตาม กะละศัสตาตะ ทียะตาม วัลกะลัม มะมะ
 180. อิทะเมวาวะคาหิษเย ตะมะสาตีรถะมุตตะมัม ๖๚
 181. เอวะมุกโต ภะรัทวาโช วาลมีเกนะ มะหาตมะนา
 182. ปรายัจฉะตะ มุเนสตัสยะ วัลกะลัม นิยะโต คุโรห์ ๗๚
 183. สะ ศิษยะหัสตาทาทายะ วัลกะลัม นิยะเตนทริยะห์
 184. วิจะจาระ หะ ปัศยัมสตัตสรรวะโต วิปุลัม วะนัม ๘๚
 185. ตัสยาภยาเศ ตุ มิถุนัม จะรันตะมะนะปายินัม
 186. ทะทรรศะ ภะคะวามสตะตระ เกราญจะโยศจารุนิห์สวะนัม ๙๚
 187. ตัสมาตตุ มิถุนาเทกัม ปุมามสัม ปาปะนิศจะยะห์
 188. ชะฆานะ ไวระนิละโย นิษาทัสตัสยะ ปัศยะตะห์ ๑๐๚
 189. ตัม โศณิตะปะรีตางคัม เวษฏะมานัม มะหีตะเล
 190. ภารยา ตุ นิหะตัม ทฤษฏวา รุราวะ กะรุณาม คิรัม ๑๑๚
 191. ตะถา ตุ ตัม ทวิชัม ทฤษฏวา นิษาเทนะ นิปาติตัม
 192. ฤเษรธรรมาตมะนัสตัสยะ การุณยัม สะมะปัทยะตะ ๑๒๚
 193. ตะตะห์ กะรุณะเวทิตวาทะธรรโม'ยะมิติ ทวิชะห์
 194. นิศามยะ รุทะตีม เกราญจีมิทัม วะจะนะมะพระวีต ๑๓๚
 195. มา นิษาทะ ประติษฐาม ตวะมะคะมะห์ ศาศวะตีม สะมาห์
 196. ยัตเกราญจะมิถุนาเทกะมะวะธีห์ กามะโมหิตัม ๑๔๚
 197. ตัสไยวัม พรุวะตัศจินตา พะภูวะ หฤทิ วีกษะตะห์
 198. โศการเตนาสยะ ศะกุเนห์ กิมิทัม วยาหฤตัม มะยา ๑๕๚
 199. จินตะยันสะ มะหาปราชญัศจะการะ มะติมานมะติม
 200. ศิษยัม ไจวาพระวีทวากยะมิทัม สะ มุนิปุงคะวะห์ ๑๖๚
 201. ปาทะพัทโธ'กษะระสะมัสตันตรีละยะสะมันวิตะห์
 202. โศการตัสยะ ประวฤตโต เม ศโลโก ภะวะตุ นานยะถา ๑๗๚
 203. ศิษยัสตุ ตัสยะ พรุวะโต มุเนรวากยะมะนุตตะมัม
 204. ประติชะคราหะ สัมหฤษฏัสตัสยะ ตุษโฏ'ภะวัทคุรุห์ ๑๘๚
 205. โส'ภิเษกัม ตะตะห์ กฤตวา ตีรเถ ตัสมินยะถาวิธิ
 206. ตะเมวะ จินตะยันนรรถะมุปาวรรตะตะ ไว มุนิห์ ๑๙๚
 207. ภะรัทวาชัสตะตะห์ ศิษโย วินีตะห์ ศรุตะวานคุโรห์
 208. กะละศัม ปูรณะมาทายะ ปฤษฐะโต'นุชะคามะ หะ ๒๐๚
 209. สะ ประวิศยาศระมะปะทัม ศิษเยณะ สะหะ ธรรมะวิต
 210. อุปะวิษฏะห์ กะถาศจานยาศจะการะ ธยานะมาสถิตะห์ ๒๑๚
 211. อาชะคามะ ตะโต พรหมา โลกะกรรตา สวะยัมประภุห์
 212. จะตุรมุโข มะหาเตชา ทรัษฏุม ตัม มุนิปุงคะวัม ๒๒๚
 213. วาลมีกิระถะ ตัม ทฤษฏวา สะหะโสตถายะ วาคยะตะห์
 214. ปราญชะลิห์ ประยะโต ภูตวา ตัสเถา ปะระมะวิสมิตะห์ ๒๓๚
 215. ปูชะยามาสะ ตัม เทวัม ปาทยารฆยาสะนะวันทะไนห์
 216. ประณัมยะ วิธิวัจไจนัม ปฤษฏวานามะยะมะวยะยัม ๒๔๚
 217. อะโถปะวิศยะ ภะคะวานาสะเน ปะระมารจิเต
 218. วาลมีกะเย มะหรรษะเย สันทิเทศาสะนัม ตะตะห์ ๒๕๚
 219. อุปะวิษเฏ ตะทา ตัสมินสากษาลโลกะปิตามะเห
 220. ตัทคะเตไนวะ มะนะสา วาลมีกิรธยานะมาสถิตะห์ ๒๖๚
 221. ปาปาตมะนา กฤตัม กัษฏัม ไวระคระหะณะพุทธินา
 222. ยัสตาทฤศัม จารุระวัม เกราญจัม หันยาทะการะณาต ๒๗๚
 223. โศจันเนวะ มุหุห์ เกราญจีมุปัศโลกะมิมัม ปุนะห์
 224. ชะคาวันตรรคะตะมะนา ภูตวา โศกะปะรายะณะห์ ๒๘๚
 225. ตะมุวาจะ ตะโต พรหมา ประหะสันมุนิปุงคะวัม
 226. ศโลกะ เอวะ ตวะยา พัทโธ นาตระ การยา วิจาระณา ๒๙๚
 227. มัจฉันทาเทวะ เต พรหมันประวฤตเตยัม สะรัสวะตี
 228. รามัสยะ จะริตัม กฤตสนัม กุรุ ตวะมฤษิสัตตะมะ ๓๐๚
 229. ธรรมาตมะโน คุณะวะโต โลเก รามัสยะ ธีมะตะห์
 230. วฤตตัม กะถะยะ ธีรัสยะ ยะถา เต นาระทาจฉรุตัม ๓๑๚
 231. ระหัสยัม จะ ประกาศัม จะ ยัทวฤตตัม ตัสยะ ธีมะตะห์
 232. รามัสยะ สะหะ เสามิเตร รากษะสานาม จะ สรรวะศะห์ ๓๒๚
 233. ไวเทหยาศไจวะ ยัทวฤตตัม ประกาศัม ยะทิ วา ระหะห์
 234. ตัจจาปยะวิทิตัม สรรวะม วิทิตัม เต ภะวิษยะติ ๓๓๚
 235. นะ เต วาคะนฤตา กาวเย กา จิทะตระ ภะวิษยะติ
 236. กุรุ รามะ กะถาม ปุณยาม ศโลกะพัทธาม มะโนระมาม ๓๔๚
 237. ยาวัตสถาสยันติ คิระยะห์ สะริตัศจะ มะหีตะเล
 238. ตาวะทรามายะณะกะถา โลเกษุ ประจะริษยะติ ๓๕๚
 239. ยาวะทรามัสยะ จะ กะถา ตวัตกฤตา ประจะริษยะติ
 240. ตาวะทูรธวะมะธัศจะ ตวัม มัลโลเกษุ นิวัตสยะสิ ๓๖๚
 241. อิตยุกตวา ภะคะวานพรหมา ตะไตรวานตะระธียะตะ
 242. ตะตะห์ สะศิษโย วาลมีกิรมุนิรวิสมะยะมายะเยา ๓๗๚
 243. ตัสยะ ศิษยาสตะตะห์ สรรเว ชะคุห์ ศโลกะมิมัม ปุนะห์
 244. มุหุรมุหุห์ ปรียะมาณาห์ ปราหุศจะ ภฤศะวิสมิตาห์ ๓๘๚
 245. สะมากษะไรศจะตุรภิรยะห์ ปาไทรคีโต มะหรรษิณา
 246. โส'นุวยาหะระณาทภูยะห์ โศกะห์ ศโลกัตวะมาคะตะห์ ๓๙๚
 247. ตัสยะ พุทธิริยัม ชาตา วาลมีเกรภาวิตาตมะนะห์
 248. กฤตสนัม รามายะณัม กาวยะมีทฤไศห์ กะระวาณยะหัม ๔๐๚
 249. อุทาระวฤตตารถะปะไทรมะโนระไมส
 250. ตะทาสยะ รามัสยะ จะการะ กีรติมาน
 251. สะมากษะไรห์ ศโลกะศะไตรยะศัสวิโน
 252. ยะศัสกะรัม กาวยะมุทาระธีรมุนิห์ ๔๑๚
 253. วาลมีกิ รามายะณะ - พาละกาณฑะ
 254. สรรคะ
 255. ศรุตวา วัสตุ สะมะครัม ตัทธรรมาตมา ธรรมะสัมหิตัม
 256. วยักตะมันเวษะเต ภูโย ยัทวฤตตัม ตัสยะ ธีมะตะห์ ๑๚
 257. อุปัสปฤศโยทะกัม สัมยันมุนิห์ สถิตวา กฤตาญชะลิห์
 258. ปราจีนาเครษุ ทรรเภษุ ธรรเมณานเวษะเต คะติม ๒๚
 259. ชันมะ รามัสยะ สุมะหัทวีรยัม สรรวานุกูละตาม
 260. โลกัสยะ ปริยะตาม กษานติม เสามยะตาม สัตยะศีละตาม ๓๚
 261. นานาจิตราห์ กะถาศจานยา วิศวามิตระสะหายะเน
 262. ชานักยาศจะ วิวาหัม จะ ธะนุษัศ จะ วิเภทะนัม ๔๚
 263. รามะรามะวิวาทัม จะ คุณานทาศะระเถสตะถา
 264. ตะถาภิเษกัม รามัสยะ ไกเกยยา ทุษฏะภาวะตาม ๕๚
 265. วยาฆาตัม จาภิเษกัสยะ รามัสยะ จะ วิวาสะนัม
 266. ราชญะห์ โศกัม วิลาปัม จะ ปะระโลกัสยะ จาศระยัม ๖๚
 267. ประกฤตีนาม วิษาทัม จะ ประกฤตีนาม วิสรรชะนัม
 268. นิษาทาธิปะสัมวาทัม สูโตปาวรรตะนัม ตะถา ๗๚
 269. คังคายาศจาภิสันตารัม ภะรัทวาชัสยะ ทรรศะนัม
 270. ภะรัทวาชาภยะนุชญานาจจิตระกูฏัสยะ ทรรศะนัม ๘๚
 271. วาสตุกรรมะนิเวศัม จะ ภะระตาคะมะนัม ตะถา
 272. ประสาทะนัม จะ รามัสยะ ปิตุศจะ สะลิละกริยาม ๙๚
 273. ปาทุกาครยาภิเษกัม จะ นันทิครามะ นิวาสะนัม
 274. ทัณฑะการัณยะคะมะนัม สุตีกษเณนะ สะมาคะมัม ๑๐๚
 275. อะนะสูยาสะมัสยาม จะ อังคะราคัสยะ จารปะณัม
 276. ศูรปะณัขยาศจะ สัมวาทัม วิรูปะกะระณัม ตะถา ๑๑๚
 277. วะธัม ขะระตริศิระโสรุตถานัม ราวะณัสยะ จะ
 278. มารีจัสยะ วะธัม ไจวะ ไวเทหยา หะระณัม ตะถา ๑๒๚
 279. ราฆะวัสยะ วิลาปัม จะ คฤธระราชะนิพรรหะณัม
 280. กะพันธะทรรศะนัม ไจวะ ปัมปายาศจาปิ ทรรศะนัม ๑๓๚
 281. ศรรพรรยา ทรรศะนัม ไจวะ หะนูมัททรรศะนัม ตะถา
 282. วิลาปัม ไจวะ ปัมปายาม ราฆะวัสยะ มะหาตมะนะห์ ๑๔๚
 283. ฤษยะมูกัสยะ คะมะนัม สุครีเวณะ สะมาคะมัม
 284. ปรัตยะโยตปาทะนัม สัขยัม วาลิสุครีวะวิคระหัม ๑๕๚
 285. วาลิประมะถะนัม ไจวะ สุครีวะประติปาทะนัม
 286. ตาราวิลาปะสะมะยัม วรรษะราตรินิวาสะนัม ๑๖๚
 287. โกปัม ราฆะวะสิมหัสยะ พะลานามุปะสังคระหัม
 288. ทิศะห์ ปรัสถาปะนัม ไจวะ ปฤถิวยาศ จะ นิเวทะนัม ๑๗๚
 289. อังคุลียะกะทานัม จะ ฤกษัสยะ พิละทรรศะนัม
 290. ปราโยปะเวศะนัม ไจวะ สัมปาเตศจาปิ ทรรศะนัม ๑๘๚
 291. ปรรวะตาโรหะณัม ไจวะ สาคะรัสยะ จะ ลังฆะนัม
 292. ราเตรา ลังกาประเวศัม จะ เอกัสยาปิ วิจินตะนัม ๑๙๚
 293. อาปานะภูมิคะมะนะมะวะโรธัสยะ ทรรศะนัม
 294. อะโศกะวะนิกายานัม สีตายาศจาปิ ทรรศะนัม ๒๐๚
 295. อะภิชญานะประทานัม จะ สีตายาศจาปิ ภาษะณัม
 296. รากษะสีตรรชะนัม ไจวะ ตริชะฏาสวัปนะทรรศะนัม ๒๑๚
 297. มะณิประทานัม สีตายา วฤกษะภังคัม ตะไถวะ จะ
 298. รากษะสีวิทระวัม ไจวะ กิงกะราณาม นิพรรหะณัม ๒๒๚
 299. คระหะณัม วายุสูโนศจะ ลังกาทาหาภิครรชะนัม
 300. ประติปละวะนะเมวาถะ มะธูนาม หะระณัม ตะถา ๒๓๚
 301. ราฆะวาศวาสะนัม ไจวะ มะณินิรยาตะนัม ตะถา
 302. สังคะมัม จะ สะมุทรัสยะ นะละเสโตศ จะ พันธะนัม ๒๔๚
 303. ประตารัม จะ สะมุทรัสยะ ราเตรา ลังกาวะโรธะนัม
 304. วิภีษะเณนะ สัมสรรคัม วะโธปายะนิเวทะนัม ๒๕๚
 305. กุมภะกรรณัสยะ นิธะนัม เมฆะนาทะนิพรรหะณัม
 306. ราวะณัสยะ วินาศัม จะ สีตาวาปติมะเรห์ ปุเร ๒๖๚
 307. พิภีษะณาภิเษกัม จะ ปุษปะกัสยะ จะ ทรรศะนัม
 308. อะโยธยายาศจะ คะมะนัม ภะระเตนะ สะมาคะมัม ๒๗๚
 309. รามาภิเษกาภยุทะยัม สรรวะไสนยะวิสรรชะนัม
 310. สวะราษฏระรัญชะนัม ไจวะ ไวเทหยาศ จะ วิสรรชะนัม ๒๘๚
 311. อะนาคะตัม จะ ยัตกิม จิทรามัสยะ วะสุธาตะเล
 312. ตัจจะกาโรตตะเร กาวเย วาลมีกิรภะคะวานฤษิห์ ๒๙๚

This is, the work of King Mongkut's University of Technology Thonburi by Thanakrit Promsiri.

An open source software program codes is allowed according to Creative Commons License Attribution 4.0 – Non Commercial - Share Alike. Base on learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha